Please wait, loading...

 

Umzimvubu TV

Tune in on Umzimvubu News this afternoon at 14:00 PM and catch the EC MEC of Human Settlements, Hon. Nonceba Kontsiwe, as she speaks about the upcoming Title Deeds handover programme, EmaXesibeni. Proudly supported by: Alfred Nzo Community Radio, Inkonjane FM and The Voice of Matat Asimanga Siyaqhuba ... See MoreSee Less
View on Facebook
ABASEBENZI BASE UMZIMVUBU BANIKELE NGOKUCHWAYITILEYO KUMAKHAYA AMANE AHLELELEKILEYO Ngomhla wamashumi amabini anethoba kwinyanga yeSilimela, nalapho uSodolophu womasipala wasekuhlaleni Umzimvubu kwakunye nesigqeba sakhe, abasebenzi balo masipala, uthe waqhuba inkqubo yokunikela ngezipho eziquka ifenitshala, ukutya kwakunye nezindlu kumakhaya angathathi ntweni amane aphuma kwii wards ezahlukeneyo ezi zezi zilandelayo:1.Ndzongiseni - ward 5 Mtyawazo family 2.Gogela - ward 6 Mnukwa family 3.Tshungwana - ward 25 Jeke family 4.Hofisi -ward 23 Makhunga family KwaBhaca nase MaXesibeni. Oku kuza emva kokuba abasebenzi kwakunye noo Ceba balo masipala bethe bakhupha kubo ezipokothweni imali, baqhuba iphulo lokuhlamba iimoto qho ngolwezihlanu, bahamba benkqonkqoza becela amalizo ngenjongo yokuqokelela imali ze bayonikela ekuhlaleni kwabo banezidingo.Exhelel'wexhukwana omnye oxhamlileyo uEvelyn Mnukwa uphefumle wathi "Ndibulela kakhulu ngezipho endiziphiwe namhlanje, bendisithi naxa ndithandazayo ndithi kanti uphi lo Thixo. Namhlanje uzibonakalisile uThixo ndiyazicelela ukuba ze andigcine ndikhe ndive ukuhlala endlini ebhadlileyo njengamntu wonke ngoba kaloku mna oko ndahlala endlini ebhandiweyo enokuwa nanini na. Inene namhlanje impilo yam itshintshile ndithi ze nenze kanje nakwabanye abantu," Utshilo. IsiXhosa sithi umntu ngumntu ngabantu kwaye sisikelelekile isandla esiphayo. #UmzimvubuLM#UphuhlisoKumntuWonke #BuildingTheEasternCapeWeWant #AsimangaSiyaqhuba ... See MoreSee Less
View on Facebook
UMZIMVUBU LOCAL MUNICIPALITY MOURNS THE PASSING OF POSSIBLY THE OLDEST SENIOR CITIZEN IN THE WORLD, KWABHACA.Umzimvubu Local Municipality has learnt with sadness of the passing of Nomamelika Emy Piliso, 119, who is believed to be one of the oldest people in the world. She first made headlines in 2021, when she voluntary took the COVID-19 vaccine, which in-turn, globally made her the oldest senior citizen to get vaccinated. Umzimvubu Mayor, Cllr Zukiswa Ndevu, joined many others in passing heartfelt condolences to the family.“Our sincere condolences go towards the Piliso Family and the KwaBhaca community at large. Her participation in the COVID-19 vaccination programme in 2021, warmed many hearts and further prompted many people to get vaccinated. At her age, we can only be grateful for the memory and the wonderful time spent with her”, added the Mayor.Umam'uPiliso is said to have passed on peacefully in her sleep. She and her son in law will be buried on Friday at Qwidlana Village in Ward 23, KwaBhaca.-Ends-For any enquiries or more information kindly contact:Mrs Nokhanyo ZembeSenior Manager: Communications and SPU Umzimvubu Local Municipality Zembe.Nokhanyo@umzimvubu.gov.za039 255 8508/ 072 091 3952 ... See MoreSee Less
View on Facebook
UMZIMVUBU UNCEDISE IIPROJECTS EZINE ZOLUTSHA KULO MASIPALA NGEZIXHOBO ZOKUSEBENZANanje ngoko sisiya ekuyisongeni inyanga ebekelwe bucala yabantu abatsha, USodolophu womasipala wasekuhlaleni Umzimvubu kwakunye nesigqeba sakhe, uthe waqhuba iphulo eliphuhlisa ulutsha lwalo masipala ngokunikezelwa kwezixhobo kwii projects ezine zolutsha ezizakuthi zincedise ukuqhuba amashishini abo asakhasayo.Ezinye zezixhobo ziquka umatshini omkhulu wokuthunga, impahla ekhuselayo (protective clothing), ukutya kwee hagu kunye nomanyola, umatshini woku printer. Oku kuthe kwaqhuba eSophia Park, KwaBhaca. Esothula intetho kulomsitho uSodolophu uthethe wathi" Xakuqala unyaka saye sazibophelela ukuba sijonge ukuphuhlisa abo banamashishini asakhasayo ingakumbi ulutsha. Apha siphethe izixhobo ezingafaniyo ngokokohlukana kwee talente abanazo abo bazakuthi bafumane namhlanje, sizokukhuthaza ukuba kuphuhle ezi talente banazo," Utshilo."Ndinethemba lokuba azizuhlala uthuli ezizixhobo koko zizakusebenza zisiza nomsebenzi omhle. Xa kukho ingxaki kunzima ukuzisebenzisa ziseni kwiindawo ezizakuthi zilungiswe kuyo. Inga ningaqhubeka nisenza kakuhle nilulutsha nide nibenesenu isigqeba esizakuthi sijongane nolutsha lwalapha eUmzimvubu" Uqukumbele watsho uSodolophu. #UmzimvubuLM#UphuhlisoKumntuWonke #BuildingTheEasternCapeWeWant #AsimangaSiyaqhuba ... See MoreSee Less
View on Facebook
Loadshedding update:Please be advised of the following loadshedding schedule for Umzimvubu:Tuesday - 28 June 202215:00 - 17:3023:00 - 01:30Wednesday - 29 June 202205:00 - 07:3013:00 - 15:3021:00 - 23:30Thursday - 30 June 202205:00 - 07:3013:00 - 15:3021:00 - 01:30Friday - 01 July 202203:00 - 07:3011:00 - 13:3019:00 - 21:30Saturday - 02 July 202203:00 - 07:3011:00 - 15:3019:00 - 21:30#umzimvubulm #BuildingTheEasternCapeWeWant #uphuhlisokumntuwonke #AsimangaSiyaqhuba ... See MoreSee Less
View on Facebook

Copyrights All Rights Reserved. UMZIMVUBU LOCAL MUNICIPALITY.